Starszy specjalista

Główny Inspektorat Transportu Drogowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116207

Warunki pracy

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała - powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, faks. Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach w zakresie podjazdu oraz toalet. Oświetlenie w pomieszczeniach naturalne i sztuczne. Temperatura w pomieszczeniach nie mniejsza niż 18° Celsjusza z wentylacją grawitacyjną i klimatyzacją. Permanentna obsługa klientów zewnętrznych, praca pod presją czasu, wysoki i różnorodny wolumen spraw.

Zakres zadań

 • Ewidencjonuje, rozlicza i dochodzi należności pieniężnych pozostających we właściwości Wydziału w trybie egzekucji administracyjnej lub sądowej w szczególności wynikających z kontroli przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, kontroli w przedsiębiorstwach podmiotów wykonujących przewozy drogowe, wydawania zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wprowadzone ustawą z dnia 28 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawą o czasie pracy kierowców oraz niektórymi innymi ustawami, w tym prowadzenie czynności przed egzekucyjnych;
 • Zgłasza i aktualizuje przypis należności pieniężnych pozostających we właściwości Wydziału;
 • Sporządza i przekazuje do WFK poleceń księgowania rozliczeń wyciągów bankowych wraz z korektami oraz okresowych uzgodnień;
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające i odwoławcze, w tym współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi GITD, koresponduje z osobami zobowiązanymi, organami egzekucyjnymi oraz innymi organami państwowymi w zakresie prowadzonych spraw;
 • Nadzór nad rozwojem i modyfikacją oraz zapewnia ciągłość działania systemów teleinformatycznych wspierających windykację w zakresie rozliczania i dochodzenia pieniężnych należności pozostających we właściwości Biura Finansowego przy pomocy systemów teleinformatycznych;
 • Identyfikuje i zgłasza potrzeby Wydziału w zakresie rozwoju i modyfikacji funkcjonalności systemów teleinformatycznych wspierających pracę Wydziału, w tym zapewnia współpracę z wykonawcami systemów w zakresie definiowania potrzeb rozwojowych i optymalizacji istniejących procesów systemów;
 • Wykonuje sprawozdania, analizy, zestawienia i raporty w zakresie danych pozostających we właściwości Wydziału oraz tworzy, weryfikuje i aktualizuje procedury w zakresie wykonywanych zadań Wydziału;
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi, wkładów do pism i zapytań oraz aktów wewnętrznych i zewnętrznych oraz sporządza wkłady do sprawozdań, spraw wynikających ze skarg oraz ponagleń na bezczynność i przewlekłość organu w sprawach należących do właściwości rzeczowej Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w organach administracji publicznej
 • Znajomość przepisów: ustawy o transporcie drogowym; ustawy prawo o ruchu drogowym w zakresie dotyczącym Inspekcji Transportu Drogowego; ustawy o finansach publicznych; ustawy o rachunkowości; ustawa Ordynacja podatkowa; ustawy Kodeks postępowania administracyjnego; ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; ustawa Kodeks postępowania cywilnego; ustawa Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie dotyczącym postępowania mandatowego; Kodeks wykroczeń w zakresie dotyczącym grzywien nakładanych mandatem karnym; ustawy Kodeks karny w zakresie dotyczącym grzywien nakładanych mandatem karnym; ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych; ustawa o kosztach komorniczych; ustawa o komornikach sądowych; Kodeks Spółek Handlowych; prawa upadłościowego; prawa restrukturyzacyjnego; przepisy unijne w zakresie dochodzenia należności, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i umowy m. narodowe w zakresie dochodzenia należności; przepisy wykonawcze do ww. aktów;
 • Biegła obsługa komputera w zakresie MS Office;
 • Kompetencje: komunikatywność, negocjowanie, organizacja pracy własnej, współpraca w zespole, sumienność, samodzielność, kreatywność, rzetelność, odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Najnowsze oferty pracy:

  Asystent fryzjera/fryzjer

  dzisiaj

  Miejski Urząd Pracy w Płocku

  mazowieckie / Płock

  Więcej informacji

  Asystent fryzjera

  dzisiaj

  Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

  mazowieckie / Warszawa

  Więcej informacji
  Więcej ofert pracy