Starszy specjalista

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133379

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,
 • bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich,
 • konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,
 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego, w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
 • praca w pokoju wieloosobowym,
 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,
 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Czynniki szczególnie utrudniajace wykonywanie zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,
 • zagrożenie korupcją,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

Zakres zadań

 • Współpracuje z komórką właściwą ds. finansów i księgowości w zakresie opisywania wszelkich wpływów na rachunek bankowy Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz przekazuje dokumenty księgowe.
 • Współpracuje z wojewódzkimi konserwatorami zabytków w zakresie ich działań, związanych z wykonywaniem uprawnień i obowiązków dysponenta Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków o charakterze administracyjnoprawnym z tytułu administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą o ochronie zabytków.
 • Opracowuje i realizuje plan przychodów i wydatków Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków, dokonuje zmian w planie NFOZ w trakcie roku budżetowego oraz przygotowuje sprawozdania z jego wykonania.
 • Przygotowuje projekty umów o udzieleniu dotacji, koordynuje ich podpisywanie, wnioski o wypłatę środków z budżetu państwa i Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków, projekty zmian w zawartych umowach, przekazuje bieżące informacje i wyjaśnienia.
 • Przygotowuje decyzje administracyjne określające należności Ministra z tytułu niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania dotacji lub pobrania jej w nadmiernej wysokości.
 • Przygotowuje decyzje administracyjne w przedmiocie umorzenia i rozłożenia na raty kwoty przypadającej do zwrotu z tytułu niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania dotacji, pobrania jej nienależnie lub pobrania w nadmiernej wysokości.
 • Przygotowuje propozycję kierunków i zakresu szkoleń pracowników wojewódzkich urzędów ochrony zabytków.
 • Przygotowuje informacje dla komórki organizacyjnej właściwej ds. informacyjnych w sprawach będących przedmiotem zainteresowania mediów dotyczących finansowania ochrony zabytków.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych lub w instytucjach naukowych bądź badawczych lub w podmiotach związanych z działalnością kulturalną lub w obszarze rachunkowości
 • Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość ustawy o rachunkowości
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skuteczna komunikacja
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu finansów publicznych lub zamówień publicznych lub prawa administracyjnego lub rachunkowości

Najnowsze oferty pracy:

Przedstawiciel handlowy ze znajomością języka angielskiego

dzisiaj

SP EUROPE Sp. z o.о.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Przedstawiciel handlowy ze znajomością języka hiszpańskiego

dzisiaj

SP EUROPE Sp. z o.о.

mazowieckie / Pruszków

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista ds. administracyjnych w Dziekanacie

wczoraj

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa, Kampus przy ul. Wóycickiego

Główne zadania: układanie planu zajęć, koordynacja zajęć w jednostkach zewnętrznych, obsługa systemu USOS, prowadzenie wydziałowych rejestrów i baz...

Więcej informacji

Specjalista

wczoraj

Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa, Stały duży dopływ informacji i gotowość do odpowiedzi, Praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez...

Więcej informacji