Główny specjalista

Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126334

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych
 • Zagrożenie korupcją
 • Zagrożenie naciskami ze strony służb specjalnych obcych państw

Zakres zadań

 • Koordynuje proces archiwizacji materiałów niejawnych w tym gromadzi, przygotowuje i archiwizuje materiały niejawne, w celu przekazania ich do właściwego archiwum lub przygotowania do brakowania i zniszczenia.
 • Bierze udział w realizacji procesu obsługi kancelarii tajnej poprzez przyjmowanie, rejestrowanie i wydawanie materiałów niejawnych, w tym materiałów międzynarodowych.
 • Udostępnia i wydaje materiały niejawne upoważnionym pracownikom Ministerstwa Finansów w celu zapewnienia właściwego obiegu tych materiałów wyłącznie pomiędzy uprawnionymi odbiorcami.
 • Realizuje proces przygotowywania materiałów niejawnych do ekspedycji, w tym poprzez szczególny sposób pakowania, w celu prawidłowego zabezpieczenia tych materiałów podczas ich dystrybucji poza MF.
 • Współpracuje z państwową służbą archiwalną, archiwami wyodrębnionymi oraz archiwum zakładowym, w celu brakowania niejawnej dokumentacji niearchiwalnej i przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego oraz uzgadniania procedur archiwizacyjnych.
 • Weryfikuje warunki do przechowywania materiałów niejawnych, jakie zapewnia uprawniony pracownik na czas niezbędny do realizacji sprawy, w celu zapewnienia bezpiecznego ich przetwarzania poza kancelarią tajną.
 • Opracowuje wewnętrzne procedury w zakresie funkcjonowania kancelarii tajnej krajowej oraz międzynarodowej, a także w zakresie właściwego systematyzowania dokumentacji w ramach procesu archiwizacji.
 • Realizuje proces rozliczania z materiałów niejawnych, w tym wobec osób z którymi rozwiązano stosunek pracy albo służby, w celu właściwego ich zabezpieczenia w kancelarii tajnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony informacji niejawnych
 • Przeszkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • Posiadanie poświadczeń bezpieczeństwa uprawniających do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „Ściśle Tajne” oraz poświadczeń bezpieczeństwa „NATO SECRET” i „SECRET UE/EU SECRET” wydanych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbę Kontrwywiadu Wojskowego
 • Znajomość przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • Znajomość przepisów bezpieczeństwa informacji niejawnych Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego
 • Znajomość przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania kancelarii tajnej
 • Wiedza z zakresu ochrony informacji niejawnych międzynarodowych
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność precyzyjnego formułowania pisemnych i ustnych wypowiedzi
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Niepełnienie służby zawodowej ani niepracowanie w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (D. U. z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: studia podyplomowe studia w zakresie archiwistyki
 • Przeszkolenie: co najmniej kurs archiwalny I stopnia

Najnowsze oferty pracy:

Specjalista ds. Rekrutacji

dzisiaj

Securitas Polska

mazowieckie / Warszawa, Mokotów, ul. Postępu 6

Więcej informacji

Office Coordinator

dzisiaj

ISS Facility Services Sp. z o.o.

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Starszy specjalista

wczoraj

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy - budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych...

Więcej informacji

Główny specjalista

wczoraj

Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa. Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób...

Więcej informacji