Inspektor wojewódzki

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor wojewódzki
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 127083

Warunki pracy

praca biurowa; praca w siedzibie urzędu; wyjazdy służbowe (krajowe i zagraniczne); praca wymagająca dysozycyjności; pernamentna obsługa klientów zewnętrznych; praca na I piętrze; zagrożenie korupcją; praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin; bariery architektoniczne: brak podjazdów między piętrami, utrudnione poruszanie się między piętrami (schody); pomieszczenie higieniczno-sanitarne nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami; brak oznaczeń dla osób niewidomych; budynek posiada podjazd dla osób z niepełnosprawnościami; brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchym.

Zakres zadań

 • Opracowuje i analizuje projekty zarządzeń i wytycznych wojewody w sprawie realizacji zadań obronnych w województwie mazowieckim, wynikających z planowania operacyjnego funkcjonowania województwa w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
 • Prowadzi sprawy związane z przygotowaniem zestawów zadań operacyjnych dla organów samorządu terytorialnego oraz innych jednostek realizujących zadania obronne i koordynuje prace związane z opracowywaniem i uzgadnianiem planów operacyjnych funkcjonowania ww. jednostek w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
 • Prowadzi sprawy związane z opracowywaniem Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa Mazowieckiego w zakresie dotyczącym zadań obronnych
 • Aktualizuje, we współdziałaniu z komórkami organizacyjnymi MUW oraz kierownikami oddziałów WBZK, dokumenty planowania operacyjnego, a także uzgadnia Plan Operacyjnego Funkcjonowania województwa mazowieckiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny
 • Opracowuje materiały do wytycznych wojewody dotyczących planu zasadniczych przedsięwzięć w zakresie planowania obronnego w województwie mazowieckim, a także wykonuje wymagane dokumenty sprawozdawcze w zakresie innych realizowanych zadań

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa narodowego
 • Znajomość ustaw: o obronie Ojczyzny, o stanie wojennym oraz kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość rozporządzeń: w sprawie przygotowania systemu kierownia bezpieczeństwem narodowym, w sprawie gotowości obronnej państwa, w sprawie warunków i trybów planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy administracji samorządu terytorialnego
 • Znajomość zarządzenia w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasad etyki korpusu służby cywilnej
 • Umiejętność: obsługi komputera (pakiet MS Office), analitycznego myślenia, skutecznej komunikacji
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych o kauzuli POUFNE
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Najnowsze oferty pracy:

Analityk sprzedaży

dzisiaj

PreZero Polska

mazowieckie / Radom

Więcej informacji

Kierownik / Kierowniczka ds. Sprzedaży i Relacji z Klientami

dzisiaj

Provident Polska S.A.

mazowieckie / Siedlce

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista / Specjalistka Centrum Wsparcia Klienta (w Biurze Bezpieczeństwa)

2023-09-14

Polskie Koleje Państwowe S.A.

mazowieckie / Warszawa

Zakres czynności: bieżąca współpraca z przedstawicielami PKP Intercity S.A. i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach Centrum Wsparcia Klienta (CWK)...

Więcej informacji

Pracownik ds. planowania operacyjnego, militaryzacji i osłony technicznej

2023-08-25

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

mazowieckie / Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: przygotowanie Spółki do objęcia militaryzacją i funkcjonowania po zmilitaryzowaniu, opracowanie i aktualizacja...

Więcej informacji