Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 136999

Warunki pracy


 • Zagrożenie korupcją
 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz
 • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

 

Zakres zadań

 • Prowadzi szczególnie skomplikowane i wielowątkowe postępowania wyjaśniające w sprawach naruszenia praw pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem spraw związanych z opieką okołoporodową, o których mowa w art. 50–54 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym: a) w oparciu o art. 50 ust. 3 na podstawie informacji medialnych, lub w sprawach zgłoszonych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Posła, Senatora, Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich lub Rzecznika Praw Dziecka; b) w sprawach zleconych do prowadzenia przez Wydział Postępowań Wyjaśniających II przez Rzecznika lub Zastępcę Rzecznika; c) realizuje zbadania sprawy na miejscu w toku prowadzonego przez Rzecznika postępowania wyjaśniającego, w trybie art. 52 ust. 2 pkt 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; d) rozpatruje wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy od wydanych przez Rzecznika Praw Pacjenta rozstrzygnięć.
 • Przygotowuje projekty: a) odpowiedzi na skargi, o których mowa w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego; b) ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego dotyczących ochrony praw pacjentów, w tym założeń do projektów ustaw, w szczególności celem przedłożenia Radzie Ministrów.
 • Przygotowuje projekty wystąpień: a) do innych podmiotów lub instytucji, w szczególności konsultantów w ochronie zdrowia, o których mowa w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 886), zawierające szczegółowe pytania do tych podmiotów lub instytucji w zakresie przedmiotu prowadzonej sprawy; b) do podmiotów leczniczych oraz innych instytucji lub organów administracji publicznej celem weryfikacji zasadności wszczęcia postępowania lub podjęcia innych czynności przez Rzecznika; c) Rzecznika Praw Pacjenta do organu, organizacji lub instytucji, w których działalności Rzecznik stwierdził naruszenie praw pacjenta; d) Rzecznika do organu nadrzędnego nad jednostką – w której działalności Rzecznik stwierdził naruszenia praw pacjenta – z wnioskiem o zastosowanie środków przewidzianych w przepisach prawa; e) Rzecznika Praw Pacjenta do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjentów.
 • Przygotowuje ekspertyzy w celu przedstawienia właściwym organom władzy publicznej, organizacjom i instytucjom oraz samorządom zawodów medycznych ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony praw pacjenta.
 • Prowadzi szkolenia z zakresu praw pacjenta w podmiotach leczniczych.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych związanych z prawami pacjenta oraz bierze udział w uzgodnieniach międzyresortowych, Komisjach Prawniczych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze związanym z ochroną zdrowia
 • Bardzo dobra znajomość procedury administracyjnej
 • Znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 30 ww. ustawy
 • Znajomość ustawy o działalności leczniczej
 • Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole oraz planowania i organizacji pracy
 • Umiejętność argumentowania i przekonywania
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Najnowsze oferty pracy:

Specjalista / Specjalistka ds. Sourcingu

wczoraj

PwC

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji

Sekretarka

wczoraj

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie

mazowieckie / Warszawa

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Referendarz

2024-05-22

Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe...

Więcej informacji

Asystent sędziego

2024-05-20

SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE

mazowieckie / Warszawa

I. Miejsce świadczenia pracy: ul. Przyokopowa 33. II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 30 III. Termin konkursu: wyznaczam na dzień 24...

Więcej informacji