Starszy specjalista

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 137292

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- budynek z platformą dla wózków inwalidzkich,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz
głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań: • zagrożenie korupcją,
 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.


Zakres zadań

 • Analizuje dokumenty i przygotowuje projekty decyzji właścicielskich na Walne Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz projekty uchwał WZ/ZW, przygotowuje wnioski personalne w sprawach zmian w organach spółek oraz odpowiednie dokumenty związane z wdrażaniem decyzji Ministra w tym zakresie.
 • Monitoruje sytuację ekonomiczno-finansową nadzorowanych podmiotów (w tym realizację przez spółki rocznych planów ekonomiczno-finansowych, planów strategicznych, programów restrukturyzacji) i sporządza informacje dla potrzeb Kierownictwa i innych organów zewnętrznych.
 • Przygotowuje informacje i wyjaśnienia na składane skargi i wnioski, wystąpienia nadzorowanych spółek, organów kontrolnych, parlamentarzystów oraz innych organów administracji rządowej i samorządowej.
 • Nadzoruje terminowość i jakość przesyłanych przez spółki informacji oraz sprawozdań statystycznych.
 • Współpracuje z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa, urzędami oraz instytucjami zewnętrznymi w zakresie spraw dotyczących nadzorowanych podmiotów.
 • Sporządza wykazy, zestawienia i inne informacje z zakresu działania stanowiska na potrzeby innych komórek organizacyjnych Ministerstwa, wprowadza, aktualizuje lub przekazuje dane ekonomiczne i osobowe w Zintegrowanym Systemie Informatycznym DB (ZSI DB).
 • Przygotowuje i przekazuje dokumenty do archiwum zakładowego.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Znajomość Kodeksu Spółek Handlowych w zakresie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych
 • Znajomość ustawy o rachunkowości w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych
 • Znajomość ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym
 • Znajomość ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie publicznej radiofonii i telewizji (rozdz. 4)
 • Kompetencje: przejawianie inicjatywy, praktyczne zastosowania prawa, myślenie analityczne, zorientowanie na osiąganie celów
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r."
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończone studia podyplomowe z zakresu ekonomii lub zarządzania lub prawa lub administracji i/lub szkolenie z zakresu finansów przedsiębiorstwa lub rewizji finansowej lub analizy finansowej lub wyceny nieruchomości lub z zakresu spółek prawa handlowego

Najnowsze oferty pracy:

Software Engineer - Automation and Augmentation Technologies

dzisiaj

Aon

mazowieckie /

Więcej informacji

Kontroler Jakości

dzisiaj

YANGO Sp. z o.o.

mazowieckie / Opacz-Kolonia, 500m od granicy Warszawy

Więcej informacji
Więcej ofert pracy

Podobne oferty

Specjalista

wczoraj

Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy zagrożenie korupcją permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie...

Więcej informacji

Starszy specjalista

wczoraj

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie

mazowieckie / Warszawa

Warunki pracy Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe praca w terenie...

Więcej informacji