Prace interwencyjne. Kto może skorzystać?

Bezrobotni mieszkańcy Wołomina mają możliwość skorzystania z różnorodnych programów aktywizacyjnych. Programy te zarządzane są przez Urząd Pracy. Zainteresowane osoby muszą wyrazić chęć wzięcia udziału w projekcie. Stawką jest oczywiście zatrudnienie.

W niektórych przypadkach opiekunowie, którzy prowadzą bezrobotnego z ramienia urzędu, oferują swoim podopiecznym bezrobotnym określone oferty pracy. Oprócz tych spływających bezpośrednio od pracodawców wakatów bezrobotny może zostać skierowany na tzw. prace interwencyjne.

Prace interwencyjne dostępne są dla bezrobotnych o ustalonym II profilu pomocy. Do tego rodzaju prac nie mogą zostać skierowani ci, którzy byli zatrudnieni lub wykonywali inną pracę zarobkową u pracodawcy, lub wnioskodawcy. Do programu nie kwalifikują się także ci, którzy są współmałżonkiem, lub spokrewnionym w linii prostej z pracodawcą, lub zamieszkują pod tym samym adresem, co pracodawca.

Szczegółowe warunku zatrudnienia oraz refundacji określa umowa, która zawierana jest z już bezpośrednio z pracodawcą. Refundacji dokonuje się na podstawie wniosku o refundację wraz z dokumentami potwierdzającymi wypłatę wynagrodzenia oraz opłacenia składek ZUS. Dodatkowo potrzebne są kserokopie dokumentacji stanowiącej podstawę do rozliczenia z ZUS, czyli druki DRA i RCA, a także, jeśli wystąpiły kserokopie zwolnień lekarskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.